Privacy verklaring

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op de door Bart Ferguson geleverde dienst in de vorm van de eenmalige MBSR-training, welke gegeven zal worden in september en oktober 2023.
Bart Ferguson is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bart Ferguson verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Bart Ferguson van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bart Ferguson in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Informatie over (mentale) gezondheid

WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Bart Ferguson dan wilt hij u goed van dienst zijn. Hij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Vragen over de gezondheid worden gesteld om een inschatting te kunnen maken of de deelname aan training /coaching geschikt is voor de deelnemer. Of dat het beter om de deelnemer door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of voor het administratiekantoor.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bart Ferguson gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bart Ferguson zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang gegevens bewaard blijven: Bart Ferguson zal uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaren.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: Bart Ferguson verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte): Bart Ferguson gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar

Bij het versturen van persoonsgegevens via het contactformulier worden de ingevulde gegevens door het CMS WordPress en plugin WPForms verwerkt, waarover geen controle door Bart Ferguson is. Mocht dit niet gewenst zijn dan is direct contact met hem een alternatief. Voor preciese verwerking wordt doorverwezen naar informatie van WPForms. 

BEVEILIGING

Bart Ferguson hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bart Ferguson heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Bart Ferguson is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bart Ferguson u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Bart Ferguson’s Linkedin pagina.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via Bart Ferguson’s Linkedin pagina.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 13-05-2023